Altres informacions


Enllaç per GWIDO

https://emmb.gwido.cat/

Tutories

Correspon al professor/a d’instrument la funció de la persona tutora del alumne/a, que farà les orientacions acadèmiques oportunes.
Els pares dels alumnes menors d’edat poden sol.licitar entrevistes amb el tutor/a i amb l’equip directiu sempre que ho considerin convenient.

Donar-se de baixa

Les sol.licituds de baixa han de presentar-se per escrit emplenant l'imprès corresponent (en cas de menors, els seus pares o tutors) i presentar-lo a la secretaria del centre abans del dia 23 de cada mes.

Aquest tràmit és requisit indispensable per donar de baixa a l'alumne. No es retornarà l'import pagat durant el mes en curs en que es produeixi la baixa.

La suspensió del cobrament dels terminis es fa a partir del mes següent de la presentació de la sol.licitiud.

Certificat d'estudis

Es pot demanar a secretaria un certificat dels estudis realitzats a l'EMMB.

Instruments en préstec

En segons quins instruments existeix la possibilitat de prèstec a casa. Consulteu al professor.

Aules d'estudi

Estan disponibles sempre que no s’hagin de fer classes.

Per reserva o ús d’aules caldrà el carnet d’estudiant de l’escola EMMB o del Conservatori i deixar-lo a les oficines de l'Escola o del Centre Cívic.

El temps màxim d'ocupació / reserva és de dues hores.

L’ús d’aules serà exclusiu pels professors i alumnes de l’EMMB o del Conservatori.