Inscripció

Accés a l'EMMB

L’accés està limitat pel nombre de places vacants. 

L’edat mínima per començar els estudis al centre està en funció de l’especialitat instrumental escollida. 

Es pot accedir a un curs diferent del primer sense haver realitzat els cursos anteriors, prèvia superació d’una entrevista o prova de nivell. 

Es alumnes ja matriculats al centre tenen prioritat de matriculació a l’any acadèmic següent, en les mateixes assignatures que estiguin cursant.

Criteris d’admissió

Disponibilitat d’assistència per part de l’alumne que coincideixi amb els horaris del centre assignats a cada especialitat o assignatura. 

Possibilitat d’assistència a totes les assignatures indicades en el pla d’estudis de l’EMMB. 

Atenent les característiques i les circumstàncies de cada matèria, el centre regula l’admissió d’alumnes nous segons un barem de criteris establert anualment.

Les llistes d’espera

Les persones sol·licitants que no han estat matriculades passen a l’anomenada “llista d’espera” per ser avisades si es dóna el cas d’una baixa d’un alumne o una possible ampliació d’horaris. 

Tenen vigència d’un curs acadèmic.

Les podeu consultar a Horaris.

Sol·licitud d'accés EMMB

Les persones interessades en cursar estudis a l'EMMB poden omplir el següent formulari per internet.

Un cop enviat el formulari online rebreu avís per concertar dia i hora de l'entrevista en la qual es valorarà el nivell i es decidirà l'horari de les classes. Després es podrà formalitzar la matrícula.

Les dades personals dels sol·licitants són tractades respectant la llei de protecció de dades.

Formalització de la matrícula

Cada alumne entrevistat entrega l’imprès de matrícula emplenat a la secretaria del centre i presentar la documentació necessària.
  • Fotografies.
  • DNI. 
  • Dades bancàries (fotocòpia de la llibreta o compte corrent) per a la domiciliació dels pagaments. 
  • Els alumnes menors d’edat que formen part d’una família nombrosa tenen la bonificació econòmica corresponent, prèvia presentació de la documentació acreditativa. 
  • Per a la convalidació d’estudis musicals cursats a altres centres es presenten els certificats acreditatius.
Perquè la matrícula tingui validesa.
  • Pagar els drets de matrícula en els terminis fixats. 
  • Estar al corrent del pagament de les quotes de cursos anteriors.


Entrevistes

Segons el calendari previst pel centre, els alumnes que han enviat el formulari amb  la seva sol·licitud són avisats i concertats a una entrevista/prova personal amb el Cap de departament, o amb el professor, on es determina el nivell de l’alumne en una avaluació inicial i l’horari lectiu. 

L’alumne recull a secretaria l’imprès de matrícula de l’assignatura sol·licitada. Aquest imprès és emplenat pel professor i l’alumne. 

L’alumne s’entrevista amb el professorat de les matèries que sol·licita cursar (Instrument, Llenguatge Musical, Harmonia, etc) per a l’adjudicació del nivell i del curs. 

Els horaris, nivells, instruments i professorat dels conjunts, combos i orquestres del centre es concreten a l’alumnat a través de l’adreça de correu electrònic emmb.combo.conjunt@gmail.com

La distribució de l’alumne/a en el nivell i el curs adequat es fa atenent als requeriments acadèmics previstos en el Projecte Curricular de Centre de l’Escola de Música Moderna de Badalona. 

Es poden convalidar els estudis musicals efectuats en una altra escola mitjançant el corresponent document acreditatiu o amb una entrevista/prova amb el Cap de departament o professor del centre.

Places vacants

Un cop acabat el termini de matrícula, podeu consultar a  Horaris les places que han quedat sense cobrir. 

Els alumnes interessats en cobrir-les poden matricular-se fora de termini.