Pla d'estudis antic


Tot i què l'escola aconsella seguir el pla d'estudis A, donat la nostra vocació de servei de a la ciutadania, l'escola ofereix el pla d'estudis B ón l'itinerari a seguir dependrà de les( .....) el seguiment i direcció del pla B el marcarà el tutor amb l'ajut de l'euip directiu.
Text de Fredi 31 de maig del 2010)

Nou pla d'estudis

Amb el nou pla d’estudis, el centre distingeix entre especialitats i assignatures.


Les especialitats són instrumentals i comporten unes assignatures troncals més unes optatives que les complementen i que són recomanades per cada departament i d’acord amb la normativa general establerta.

Es cursen en els tres nivells: Elemental, Professional i Preparatori al Grau Superior (veure Pla d'estudis).

Quan l’alumne d’una especialitat finalitzi amb èxit una de les tres etapes establertes en el Pla d'estudis (elemental, professional i prep. grau superior), cosa que significa haver superat totes les assignatures corresponents a l’especialitat, el centre li entregarà el diploma del nivell superat.
El responsable de cada especialitat pot ser el cap de departament o bé un professor delegat per l’equip directiu.
 

Especialitats

 Responsable
Baix Lluís Olària
Bateria Tito Busquets
Cant Esteve Genís
Clarinet Carlos Vecino
Flauta Carlos Vecino
Guitarra Josep Traver
Saxofon Carlos Vecino
Percussió multi-ètnica Ernest Martínez
Piano Joan Aymerich
Trombó Fredi Garcia
Trompeta Fredi Garcia


Les assignatures que complementen les diferents especialitats instrumentals poden ser teòriques o pràctiques, individuals o col·lectives depenent de la seva naturalesa.

El responsable de cada assignatura és un professor delegat per l’equip directiu.

Els alumnes poden cursar les assignatures dins l’especialitat que han escollit o de manera lliure sempre que la matrícula ho permeti. En aquest darrer cas, el centre no emetrà cap diploma sinó un certificat acreditatiu de les matèries cursades.

Són assignatures col·lectives, teòriques o pràctiques.
 
 Assignatures troncals

 Nivell 

  Nivell 

 Nivell

 Llenguatge musical 

 Elemental 

 Professional

 -

 Harmonia

 -

 Professional

 Prep. gr. sup.

 Conjunt / Orquestra

 Elemental

 Professional

 Prep. gr. sup.

 Combo

 -

 Professional

 Prep. gr. sup.També existeixen assignatures que es poden cursar dins l’especialitat de manera optativa, cosa que flexibilitza i adapta el pla d’estudis per a cada alumne.

Aquest segon tipus d’assignatures només es cursen al nivell professional i/o al nivell preparatori al grau superior, doncs en el nivell elemental no es contempla cursar assignatures optatives.

Excepte l’assignatura d’instrument complementari, la resta són assignatures col·lectives, teòriques o pràctiques.
 
 Assignatures optatives
 Anàlisi harmònic
 Arranjaments
 Coral
 Ear Training
 Instrument complementari
 Optatives del Conservatori
 Tècniques d’improvisació
 Trio Jazz
Pla d'estudis (requeriments)

Nivell Elemental (E)
Quatre cursos de durada anual

E1
E2
E3 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E1
E4 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E2


Nivell Professional (P)
Quatre cursos de durada anual

P1 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E3
P2 Requeriments mínims: Llenguatge Musical E4
P3 Requeriments mínims: Conjunt P1
P4 Requeriments mínims: Harmonia 1


Nivell Preparatori al Grau Superior (PGS)
Dos cursos de durada anual

PGS1 Requeriments mínims: Combo P3
PGS2