Oferta educativaInstruments
 • Classes individuals de 45 o 60 min.
 • Classes individuals de 30 min. només a Preliminar.
 • Classes col.lectives.
 • El seu currículum està contemplat en els estudis de grau professional dels conservatoris.
 • Els cursos són de durada anual i el programa està preparat per una continuació al llarg de més d'un curs lectiu.
 • Per accedir caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.


Preliminar 6-7 anys
 • Dos cursos anuals adreçats als nens de 6 i 7 anys.
 • Classes col.lectives de 60 min.
 • Opcionalment es poden afegir 30 min. de classe individual d'instrument.


Llenguatge Musical

 • Classe col.lectiva de 60 min.
 • Quatre cusros de durada anual.
 • Per accedir a un nivell diferent del Primer caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisists que es demanin en cada cas.
 • Aquesta assignatura s'afegeix en el règim d'estudis sense cost afegit.
 • Assignatura d'assistència obligatòria (Excepte en el Bloc I) en cas de no tenir superat el nivell que l'escola demana mitjançant una prova específica o acreditant uns estudis similars cursats en altres centres.

Optatives
 • Classes col.lectives.
 • Per accedir caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.
 • Segons l'especialitat instrumental escollida alguna optativa pot ser obligada. En tots els casos serà el professor qui comentarà aquesta opció.
 • En cada bloc o paquet d'estudis va sempre una optativa inclosa. En cas de voler-ner fer més d'una es pot afegir una optativa com assignatura complementària.
 • Es pot cursar una optativa sense cursar cap assignatura més.