Oferta educativa‎ > ‎

Arranjaments


Durant el proper curs 2017-2018 l'assignatura d'arranjaments s'organitzarà en dos blocs:

En el primer bloc -fins a mitjans de febrer de 2018- es treballaran els conceptes teòrics de l'assignatura de manera intensiva.

El segon bloc -fins a juny de 2018- estarà dedicat a ajudar als alumnes interessats a preparar els exercicis específics d'anàlisi auditiu i anàlisi de partitures, que formen part de les proves d'accés als estudis superiors de jazz i música moderna.
1. L'assignatura està organitzada en dos nivells (arranjaments I i arranjaments II), d'un any de durada cadascun.

2. Les classes són col.lectives.

3. S'apliquen els següents criteris d'avaluació:

  • Avaluació continuada dels treballs setmanals o bisetmanals. 
  • Projecte de final de curs.

L'alumne haurà d'aprovar aquests dos apartats. El fet de no presentar els treballs o el projecte final pot ser motiu suficient per suspendre el curs.

Els alumnes que no provinguin dels cursos d'harmonia de l'EMMB hauran de fer una entrevista prèvia amb el professor per accedir a qualsevol dels nivells de l'assignatura.

En funció dels interessos dels alumnes prematriculats, l'Escola es reserva la possibilitat d'oferir durant el segon quadrimestre del curs una assignatura especial per preparar els exercicis d'anàlisi auditiu i anàlisi de partitures de les proves d'accés als estudis de superior.
Professor: Joan Aymerich
Contacte piano.emmbadalona@gmail.com

HORARI
Dijous de 17:30 a 19:30