Oferta educativa‎ > ‎

Conjunt Professional

PRESENTACIÓ

Tocar en grup forma part substancial de la formació com a músic.

Aquesta matèria està pensada per als estudiants que ja han assolit un nivell suficient amb l’instrument i amb el llenguatge musical però que encara tenen poca experiència a l’hora de tocar en grup.

Els conjunts de l’EMMB estan format per grups d’entre quatre i set alumnes.

Els conjunts de música moderna normalment compten amb un baix i una bateria com a base rítmica. Per a les harmonies cal o piano o guitarra (o ambdós), tot i que algunes formacions poden tenir dues guitarres. Com a instruments solistes trobem la veu o instruments de vent. Hi ha formacions on els instruments de vent poden treballar com a secció. A més del cantant, ocasionalment pot haver-hi cors.

La interpretació dels alumnes es basa en la lectura i en la preparació de les partitures dels arranjaments. El repertori avarca tots els estils propis de la música moderna: blues, rock, soul, funk, pop, reggae, ritmes llatins, etc. Es treballen progressivament en els diferents cursos.

En aquesta assignatura, la improvisació no té la importància fonamental que sí que té a la de Combo, ja què l’alumnat dels darrers cursos del Nivell Elemental i del primers del Nivell professional encara no ha treballat suficientment les tècniques d’improvisació.

L’assignatura de Conjunt es pot començar a cursar a partir del quart curs del nivell elemental i té continuïtat fins al tercer curs de nivell professional.

Un cop assolit el segon curs del nivell professional, l’alumne/a té l’opció de continuar amb l’assignatura d’Orquestra o bé amb la de Combo.

Tots els cursos de Conjunt tenen una durada anual.


La funció musical del Baix, del Contrabaix, de la Bateria i de la Percussió és, essencialment, d’acompanyament. Un aprenentatge complert d’aquests instruments requereix la interacció amb altres instruments de caràcter solista i harmònic. Per aquest motiu i com a complement necessari en la formació dels estudiants matriculats en aquestes especialitats, el centre estableix la gratuïtat de les assignatures “Col·lectives Instrumentals” següents: Conjunt Professional, Combo i Improvisació Professional.


TEMPORALITZACIÓ

Nivell Professional (P)

Tres cursos de durada anual

P1 - P2 - P3RESUM DEL PROGRAMA DIVIDIT PER NIVELLS I CURSOS

Conceptes generals a tots els cursos

 • Potenciar l’oïda com a eina fonamental d’interrelació entre els integrants del conjunt
 • Un so de grup compacte i equilibrat
 • La pulsació conjunta regular
 • Introducció a la improvisació
 • Coneixement dels estils de música moderna i dels seus recursos interpretatius
 • El gest com a eina que permet la interpretació coordinada
 • Audicions col·lectives comentades
 • L’esperit crític positiu envers un mateix i els companys
 • Preparació d’un repertori per a les actuacions en directe


Conjunt P1

(Primer curs del nivell professional) 
Requeriments mínims: Instrument E4

 • Característiques dels instruments
 • Fluctuacions del tempo: ritardando, calderó, etc.
 • Subdivisió rítmica
 • Interiorització del tempo específic de cada tema
 • El swing
 • Repeticions, bucles, DC., DS., CODA, etc.
 • Execució al uníson de diferents articulacions: lligats, stacattos, accentuacions, etc.
 • Ajustament de les articulacions en instruments de la mateixa secció
 • Exemples de frases senzilles per a poder improvisar amb les escales de blues i pentatòniques majors i menors
 • Improvisació amb la melodia
 • Contextualització dels temes del repertori


Conjunt P2

(Segon curs del nivell professional) 
Requeriments mínims: Instrument P1

 • La comunicació entre els integrants dels grup com a eina fonamental de la sonoritat resultant
 • Pràctica de la sonoritat dels compassos compostos observant l’adaptació dels patrons de tots els instruments
 • Repetició de motius rítmics efectuats pels altres instruments
 • Fluctuacions del tempo: ritardando, calderó, etc.
 • La interpretació rítmica segons l’estil musical
 • Els recursos d’expressió: glissando, mordent, trino i vibrato
 • Concepte d’interludi
 • Improvisació amb la melodia
 • Frases i recursos per les escales pentatòniques i blues
 • Contextualització dels temes del repertori


Conjunt P3

(Tercer curs del nivell professional) 
Requeriments mínims: Instrument P2

 • Tècniques d’acompanyament i densitat rítmica
 • Repetició de motius rítmics i melòdics efectuats pels altres instruments
 • Aprofondiment sobre la interpretació rítmica segons l’estil musical
 • Semicorxeres amb swing
 • Clave de 6/8
 • Amalgames
 • Estudi dels diferents tipus d’estructures característiques de cada estil musical
 • Exemples de frases per a poder improvisar amb les escales major, dòrica i mixolidia
 • Contextualització dels temes del repertori  
 • Expressivitat


Professorat de Combo - Conjunt i Optatives properes al departament.

Josep Buch - Cap del departament - Contacte emmb.comboconjunt@gmail.com 
Àgata Palència
Albert Sabater
Giulia Valle

Jaime Basulto
Joan Aymerich

Josep Traver
Marina Vallet
Martí Serra
Miguel Ángel Esteve
Pablo Selnik

 • Periodicitat de les classes: setmanal
 • Durada de les classes: 120 min
 • Classes col.lectives

Horaris curs 2019-20
        
 CONJUNT   PROFESSOR   HORARI
 Conjunt professional 1Josep Buch Dimecres de 15:30 a 17:30
 Conjunt professional 1Marina ValletDijous de 18:30 a 20:30 
 Conjunt professional 2Àgata PalènciaDilluns de 15:30 a 17:30
 Conjunt professional 2Marina ValletDimecres de 19:30 a 21:30
 Conjunt professional 3a determinarDivendres de 12:30 a 14:30