Oferta educativa‎ > ‎

GUITARRA Titulació

Títol professional de música. Especialitat de Guitarra Elèctrica.

Pel DECRET 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional (DOGC 5060 31/01/2008), les  especialitats de BAIX ELÈCTRIC i GUITARRA ELÈCTRICA es poden cursar en els Conservatoris de Grau Professional dins l'Àrea d'instruments de la música moderna i jazz. http://www.gencat.cat/diari/5060/08016024.htm

El Conservatori Professional de Badalona ofereix aquests ensenyaments dins l'Àrea d'instruments de la música moderna i jazz. L'Escola de Música Moderna de Badalona (EMMB) prepara al seu alumnat perquè pugui accedir a aquests estudis.

L'alumnat que superi els ensenyaments professionals de música obtindrà el títol professional de música, on hi constarà l'especialitat realitzada.

El currículum i la carga lectiva de les assignatures comunes i de les assignatures de l'especialitat és la següent:

Àrea d'instruments de la música moderna i jazz. 

Baix elèctric i guitarra elèctrica. 

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Hores

 

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

hores/set

totals

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

.

.

240

Harmonia moderna

.

.

.

.

2

2

120

Cor 

1

1


Conjunt/ / Orquestra

1

1

1

1

1

1

360

Combo

-

-

1

1

1

1

 

Optatives1

2

2

2

210

Hores totals1.110


Les assignatures de Cor i Música de Cambra es cursaran un mínim de 2 cursos acadèmics cadascuna.

Les assignatures optatives s'estableixen en el Projecte Curricular del Centre.

Accés als ensenyaments professionals de música

Les proves per l'accés al primer curs del grau professional constaran d'una prova especifica regulada pel Departament d'Educació.

Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors, prèvia superació d'una prova especifica dissenyada pel Centre.

Terminis

Durant el mes de març s'admeten les solicituds.

Les proves d'accés comencen a partir del 25 de maig.

Les proves d'accés

La prova d'accés a Primer curs consta de dues parts. La primera inclou els apartats de llenguatge musical, audició i cant coral i la segona correspon a l'instrument. Per l'apartat de cant coral, exercici d'interpretació d'una cançó, l'alumnat en prepararà dues d'entre les que estableix la resolució 69/2012.

La prova d’accés al Segon, Tercer i Quart curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un de llenguatge musical i un altre d’instrument.

La prova d’accés al Cinquè i al Sisè curs de Grau Professional constarà de dos exercicis, un d’harmonia i un altre d’instrument. 

Les proves d'accés vigents al Conservatori Professional de Badalona són les que s'indiquen en la següent adreça:

http://www.conservatoribdn.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=95

Informació econòmica

Les taxes i les quotes mensuals del Conservatori Professional de Badalona s'indiquen en la següent adreça:

http://www.conservatoribdn.cat/images/docs/TAXES%20ACADEMIQUES%202012-2013.pdf


Alumnes interessats: poseu-vos en contacte amb el vostre professor.