Oferta educativa‎ > ‎Optatives‎ > ‎

Conjunt Elemental (Iniciació a Conjunt)

PRESENTACIÓ

Tocar en grup forma part substancial de la formació musical.

Aquesta matèria ha de servir perquè els estudiants que ja han assolit un mínim nivell amb l’instrument puguin gaudir de la seva primera experiència de tocar en grup.

Les formacions tenen entre quatre i set alumnes.

Els cursos tenen una durada anual.


TEMPORALITZACIÓ

Nivell Elemental (E)

Dos cursos de durada anual

E3 - E4


RESUM DEL PROGRAMA DIVIDIT PER NIVELLS I CURSOS

Conceptes generals a tots els cursos

 • Aprendre a tocar en grup des del nivell elemental
 • Potenciar l’oïda com a eina fonamental d’interrelació entre els integrants del conjunt
 • Buscar un so de grup equilibrat
 • La pulsació conjunta regular
 • Introducció a la improvisació
 • Coneixement de diferents estils de música moderna
 • El gest com a eina que permet la interpretació coordinada
 • Audicions col·lectives comentades
 • L’esperit crític positiu envers un mateix i els companys
 • Preparació d’un repertori per a concert


Conjunt E3

(Tercer curs del nivell elemental) 
Requeriments mínims: estar cursant o haver cursat Instrument E3

  • Conèixer i identificar els instruments que integren un conjunt
  • Intrepretar diferents dinàmiques en grup
  • Intrepretar els diferents inicis de frase
  • Prendre consciència de la pulsació conjunta
  • Els grafismes bàsics que afecten a l'estructura d'un tema

Conjunt E4

(Quart curs del nivell elemental) 
Requeriments mínims:
estar cursant o haver cursat Instrument E4

 • Conèixer el rol del propi instrument dins d’un conjunt
 • Controlar el volum i les dinàmiques en la interpretació en grup (a indicació del professor)
 • Escolta activa de la resta d’instruments
 • Pràctica dels diferents tipus de compassos simples observant els patrons de tots els instruments
 • Saber distingir i interpretar corxeres amb swing i even eight
 • Marques d’entrada segons el compàs, l’estil musical i el tipus de començament
 • Els grafismes que indiquen l’estructura d’un tema, lletres d’assaig i signes d’abreviació que afecten a l’estructura
 • Estructura de blues
 • Improvisació a partir de l’escala de blues i les pentatòniques major i menor en les seves formes més elementals


Professorat de Combo - Conjunt i Optatives properes al departament.

Josep Buch - Cap del departament - Contacte emmb.comboconjunt@gmail.com 
Àgata Palència
Albert Sabater
Giulia Valle

Jaime Basulto
Joan Aymerich

Josep Traver
Marina Vallet
Martí Serra
Miguel Ángel Esteve
Pablo Selnik

 • Periodicitat de les classes: setmanal
 • Durada de les classes: 60 min
 • Classes col·lectives


Horaris curs 2019-20

 CONJUNT   PROFESSOR   HORARI
Conjunt Elemental 4Marina ValletDimecres de 17:30 a 18:30
Conjunt Elemental 3Marina ValletDimecres de 18:30 a 19:30
 Conjunt Elemental 4 Albert GuillénDimecres de 19:45 a 20:45